Dla każdego miasta podać liczbę użytkowników tam zamieszkałych

select Miastozamieszk, count(Email) from DOSOB group by miastozamieszk;

Liczba osób potencjalnie zainteresowanych reklamą o nr id = 1234 (zgodność wieku, zainteresowań, wykształcenia)

Select count(email)
from DOSOB inner join ZAINT on DOSOB.email = ZAINT.email, REKLAMA
where DOSOB.Wykształcenie = REKLAMA.wykształcenie and
DOSOB.nazwazaint = ZAINT. nazwazaint and
DOSOB.Wiek < REKLAMA.Dowieku and
DOSOB.Wiek > REKLAMA.dowieku and REKLAMA.idrek = 1234;

Użytkownik, który dostał w roku 1999 największą liczbę reklam do obejrzenia

Select top 1 imie, nazwisko
from DOSOB inner join DOSTREK on DOSOB.email = DOSTREK.email

group by DOSOB.imie, DOSOB.nazwisko
where DOSTREK.datagodz >= #1.1.1999# and DOSTREK.datagodz < #1.1.2000#

order by count(DOSTREK.datagodz);

Użytkownicy, którzy korespondują z osobami o całkowicie odmiennych zainteresowaniach niż oni sami

Select distinct ZKIMKOR.email
from ZKIMKOR

Where not exists (
    select ZAINT.email, ZAININT2.email
    from ZAINT, ZAINT ZAINT2
    where ZAINT.email = ZIMKOR.email and ZAINT2.email = ZKIMKOR.emailkolegi
    and ZAINT.nazwazaint = ZAINT2.nazwazaint
);

Lista reklam, z których dostarczenia się nie wywiązaliśmy (okres reklamowania dobiegł końca, a nie pokazano tyle razy, co zamówił klient) oraz odsetki brakujących reklam.

Select REKLAMA.idrek,  1 - count(DOSTREK.datagodz)/ilerazypokazać
from REKLAMA inner join DOSTREK on DOSTREK.idrek = REKLAMA.idrek
where dokiedy < NOW
having ilerazypokazać > count(DOSTREK.datagodz)

group by REKLAMA.idrek, REKLAMA.ilerazypokazać, REKLAMA.dokiedy;

 

backback