Warszawa, 3.12.2002 r.

praca napisana przez:

Piotr Szmilewski nr albumu 20818

Marcin Wudarczyk nr albumu 23974

 


Narzędzia firmy  
 wspierające procesy biznesowe.

 

 

Korporacja ORACLE jest największym na świecie producentem oprogramowania wspierającego codzienną działalność przedsiębiorstwa. Produkty i rozwiązania tej firmy można znaleźć w największych i najbardziej znanych firmach na świecie. Zakres rozwiązań proponowanych przez ORACLE obejmuje zarówno serwery baz danych, narzędzia do tychże baz jak i gotowe aplikacje, które są dostępne dla zupełnie zielonych jeśli chodzi o sprawy przetwarzania informacji użytkowników.

 ORACLE opiera wszystkie swoje rozwiązania na bazach danych, które głównie przyczyniły się do budowy marki firmy. Relacyjne bazy danych, które obecnie powoli odchodzą do historii było jeszcze kilka lat temu domeną korporacji i doprowadziły korporację do roli lidera na rynku. Historia ORACLE jest o tyle istotna, że wszystkie aplikacje oraz narzędzia oferowane przez firmę opierają się w mniejszym bądź większym stopniu o bazy danych. Ta specyfika oprogramowania powoduje, że jego zalety są unikatem na rynku. Praktycznie żadna inna firma nie posiada tak dokładnego i głębokiego doświadczenia w dziedzinie przechowywania i przetwarzania danych znajdujących się w relacyjnych bądź obiektowych bazach danych.

Dzisiaj ORACLE nazywa siebie biznesowym partnerem przedsiębiorstw i ma do tego pełne prawo gdyż jest dostawcą kompletnych rozwiązań wspomagających działalność przedsiębiorstw. Stała współpraca z klientem, a nie tylko sprzedaż gotowych produktów umożliwia lepsze zrozumienie jego potrzeb jak i również pozwala spełnić jego oczekiwania w dziedzinie informatyki zarządczej. Oferowane aplikacje można stosować jako całościowe rozwiązania dla danych firm jak i również jako oddzielne narzędzia/systemy wspierania decyzji.

Firma ORACLE stworzyła dziesiątki programów wspomagających przedsiębiorstwa w ich codziennej działalności. W naszej pracy zajmiemy się tylko tymi które są obecnie oferowane przez firmę, to jest najnowszymi. Jak już wcześniej napisaliśmy, produkty ORACLE oparte są na bazach danych. Wszystkie opisywane oparte są na bazie Oracle9i, która jest najbardziej zaawansowaną i najpopularniejszą bazą na świecie,
i jak mówi ulotka informacyjna[1] Oracle9i ”Umożliwia przetwarzanie transakcji, składowanie danych w hurtowni i zarządzanie treścią. Oracle9i to jedyna baza danych, która zapewnia wydajność, skalowalność, dostępność i bezpieczeństwo na poziomie zadowalającym najbardziej wymagających użytkowników”.

Pole tekstowe:  
 
 Oracle9i jest najbardziej zaawansowaną i najpopularniejszą bazą danych na świecie. Umożliwia przetwarzanie transakcji, składowanie danych w hurtowni i zarządzanie treścią. Oracle9i to jedyna baza danych, która zapewnia wydajność, skalowalność, dostępność i bezpieczeństwo na poziomie zadowalającym najbardziej wymagających użytkowników.

Narzędzia OLAP

Wszystkie interesujące nas narzędzia wspierające procesy biznesowe mają jeszcze jedną cechę wspólną – zostały stworzone na podstawie technologii OLAP (On-Line Analytical Processing). OLAP w swoim głównym zamierzeniu jest narzędziem nie ingerującym w zawartość bazy, ani nie aktualizującym bazy danych. Narzędzia z tej rodziny przetwarzają On Line dane znajdujące się w bazach i odpowiadają na zapytania użytkowników. Szeroka gama aplikacji umożliwia analizy ilościowe jak i dostarcza  niezbędnych informacji do analiz jakościowych. Aproksymowanie przyszłych obrotów, sald, zysków, strat, czy możliwych problemów leży również w gestii programów tego typu. Beneficjantami aplikacji OLAP są praktycznie wszystkie osoby podejmujące jakieś decyzje w danym przedsiębiorstwie. Poniższy rysunek przedstawia elementy informacyjnego systemu zarządzania – potrzeb informacyjny w organizacjach zaspokajanych przez aplikacje ORACLE.

 

Rys.1 – Informacyjny system zarządzania przedsiębiorstwem[2]

 

Przy wykorzystaniu technologii OLAP wyłania się użytkownikom kompletny obraz sytuacji, dzięki któremu informacje z wielu działów firmy (np.. sprzedaż, marketing, produkcja, logistyka, kadry), które same w sobie są rozproszone można formować w logiczną całość. Dokładne liczenie kosztów poszczególnych wyrobów bądź usług oferowanych przez firmę stało się nareszcie możliwe.

Wszystkie aplikacje zbudowane w technologii mogą być stosowane oddzielnie jak i współpracować ze sobą. Zostały w ten zaprojektowane aby dostarczały bardzo konkretnych informacji na poziomie użytkowników niskiego szczebla jak i skonsolidowanych pakietów danych dla użytkowników wyższego szczebla.

Inną niezmiernie ważną cechą aplikacji OLAP ORACLE’a jest praktycznie dowolna możliwość ich rozbudowy, przebudowy oraz dostosowywania do użytkownika. Większość aplikacji została napisana w oparciu o niezmiernie prosty język PL/SQL, który umożliwia tworzenie bezpośrednich zapytań do bazy danych oraz przetwarzanie danych w bazie.

Serwer bazy danych (Oracle Express Server) wraz samą bazą danych, aplikacjami OLAP oraz narzędziami do budowania własnych narzędzi (Oracle Discoverer) tworzy koherentną rodzinę systemu wspomagania decyzji, co jest pokazane na rys. 2.

 

Rys. 2 Rodzina narzędzi OLAP w ORACLE

 

Nawiązując do rys.2 można wyodrębnić następujące narzędzia i aplikacje stworzone w technologii OLAP: Oracle Express Web Agent, Oracle Express Objects, Oracle Express Analyzer, Oracle Discoverer 2000, Oracle Financial Analyzer, Oracle Financial Controller, Oracle Sales Analyzer. W poniższej części wszystkie wyżej wymienione aplikacje zostaną pokrótce omówione.

 

Oracle Express Web Agent

Aplikacja ta daje, jak sama nazwa wskazuje możliwość prezentowania wyników analiz za pomocą stron WWW. Pod względem przejrzystości oraz kompatybilności z różnymi środowiskami język HTML jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego też stworzona została aplikacja umożliwiająca translację wyników zapytań na ten język jak również przygotowywanie raportów, analizy etc.  i ich publikacja w Internecie bądź w Intranecie danej firmy.

 

Oracle Express Objects

Express Objects jest środowiskiem obiektowym do tworzenie aplikacji OLAP. Umożliwia ono graficzne modelowanie analiz przeprowadzanych przez Oracle Express Serwer. Tak stworzona aplikacja może On Line mapować ilości danych towarów, oraz sprawdzać czy spadły poniżej poziomu minimalnego, może wybierać najtańsze metody transportu danego towaru jak i również decydować o kolejności odwiedzania klientów. Bardzo przejrzysty interfejs programu bardzo ułatwia pracę. Nawet początkujący developer przy pomocy tego narzędzia może stworzyć każdą możliwą aplikację, działającą na bazie danych.

 

Oracle Express Analyzer

Osoby chcące mieć łatwy i szybki dostęp do swoich danych powinny używać narzędzia Oracle Express Analyzer. Każdy użytkownik, nawet bez przeszkolenia informatycznego, może używać tego narzędzia. Większość pracy związanej z aplikacją można wykonać myszką. Raporty i wykresy generowane przez to narzędzie wyglądają jak inne klasy OLAP (obroty, poruszanie się po hierarchiach).

Zadania realizowane przez Express Analyzer'a to:

·        Analiza tworzenie raportów, wykresów prezentujących dane, reorganizacja danych

·        Tworzenie briefingów - zestawów stron, na których umieszczane są okienka Express'a, raporty, wykresy, obiekty OLE (np. arkusz Excel'a, dokument Word'a czy prezentacja Power Point'a)

·        Edycja briefingu  - stworzonego wcześniej przez Oracle Express Analyzer’a lub Oracle Express Objects.

·        Uruchomienie briefingu - stworzonego przez Oracle Expess Analyzer’a lub Oracle Express Objects.

 

Oracle Discoverer 2000

Aplikacja Discoverer to narzędzie, pozwalające na szybkie i nieskomplikowane wykonywanie zapytań do bazy danych, raportowanie, oraz publikację informacji w formie WWW. Może być używane przez pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

Aplikacja ta składa się z trzech elementów:

·        User Edition

·        End User Layer

·        Administration Edition

Pierwszy z tych elementów, User Edition, pozwala na tworzenie zapytań oraz ich graficzną prezentację oraz projektowanie raportów. Wyniki pracy mogą być zapisane w formacie HTML i opublikowane w sieci WWW.

Druga aplikacja, End User Layer, jest narzędziem pozwalającym na ukrycie przed użytkownikami zawiłości bazy danych, w szczególności układu relacji pomiędzy danymi. Pozwala na tworzenie zapytań i raportów oraz prowadzenie analiz bez potrzeby znania języka SQL.

I ostatnia aplikacja, Administration Edition, służy do administrowania pakietem End User Layer.

 

Oracle Financial Analyzer

Jest to aplikacja służąca do raportowania, analiz, budżetowania oraz planowania finansowego. Poprzez integrację centralnego źródła danych z potężnymi narzędziami analitycznymi, system pozwala organizacji na wykonanie celów finansowych, kontrolować koszty, analizować wydajność, oceniać szanse i możliwości, tworzyć budżety oraz opracowywać kierunki rozwoju na przyszłość.

Aplikacja ta jest adresowana do pracowników działu finansowego, którzy bez udziału innych systemów mogą:

·        Raportować i analizować dane finansowe

·        Zarządzać budżetem i procesem prognozowania

·        Poprawić kontrolę kosztów i pomiary efektywności

·        Zidentyfikować obszary pozwalające na wzrost zyskowności

·        Poprawić i usprawnić proces planowania

 

Financial Analyzer może wykorzystywać dane z arkuszy kalkulacyjnych, relacyjnych baz danych oraz starszych systemów. Produkt ten potrafi także wykorzystać potencjał aplikacji Oracle General Ledger. Integracja ta pozwala na znaczne uproszczenie procesu zbierania i utrzymywania danych, i dzięki temu redukcję kosztów.

 

Oracle Sales Analyzer

Jest to aplikacja służąca do analizy sprzedaży, danych marketingowych, lub podobnych. Pozwala na ocenę trendów sprzedaży, kampanii marketingowych, cyklów życia i zyskowności produktów, oraz efektywności promocji. System pozwala także na poprawki w strategiach marketingowych zgodnie z wynikami analiz.

Dzięki aplikacji Sales Analyzer jej użytkownicy mogą łatwo ustalić:

·        Kto i kiedy będzie kupował które produkty

·        Dlaczego udział w rynku na niektórych rynkach spada, a na innych nie

·        Jak wypuszczenie nowego produktu wpłynie na pozostałe

·        Jak efektywne były kampanie promocyjne

·        Jaka jest najlepsza strategia cenowa

Oracle E-Business Suite

Oracle E-Business Suite to zestaw aplikacji biznesowych, które umożliwiają efektywne wieloaspektowe zarządzanie organizacją.  Dzięki wspólnej platformie aplikacje te potrafią zintegrować się w dużym stopniu. Pakiet ten składa się z następujących aplikacji:

·        Marketing 

·        Sales 

·        Service 

·        Contracts 

·        Financials 

·        Human Resources 

·        Supply Chain 

·        Order Management 

·        Projects 

·        Procurement 

·        Asset Management 

·        Manufacturing 

·        Learning Management 

Cechą pakietu jest to, że nie trzeba dokonywać zakupu i wdrożenia wszystkich elementów. W organizacji może efektywnie funkcjonować dowolny podzestaw, można także w późniejszym czasie dołożyć elementy do systemu. Dzięki temu pakiet może wspierać wszystkie procesy biznesowe organizacji w każdym ich etapie, i oferować narzędzia analityczne nie tylko dla jednego oddziału czy departamentu, ale dla całego procesu i całego przedsiębiorstwa.

Uzyskuje się to dzięki daleko posuniętej integracji wokół wspólnego modelu danych. Każdy element może pracować na jednej globalnej instancji bazy danych. Wszystkie aplikacje współdzielą te same informacje, dzięki czemu znika problem konwertowania, przenoszenia i scalania danych. Informacje prezentowane przez system są pełne i aktualne.

Inne cechy systemu to:

·        Unified Data Model – jednolity model danych upraszcza zarządzanie danymi, są one dostępne na czas i dla każdej aplikacji pakietu

·        Dostępność – Pakiet jest dostarczany z ponad dwustoma predefiniowanymi portalami dla każdego pracownika organizacji. Portale te są zaprojektowane specjalnie pod względem roli pracownika.

·        Globalność – wszystkie dane są skonsolidowane. Pakiet wspiera wiele walut, języków, i potrzeb bezpieczeństwa różnych krajów.

·        Konfigurowalność – aplikacje z pakietu E-Business Suite można dostosowywać do swoich potrzeb bez potrzeby modyfikacji kodu.

·        Otwartość -  system pozwala na integrację z już istniejącymi i obowiązującymi standardami, takimi jak: Web services (SOAP), dokumentacji (OAG, EDI), przemysłowymi, inne API, EJB, katalogowymi (LDAP). Integracja ta odbywa się na poziomie Oracle9i Application Server

Jednym z nowych rozwiązań systemu Oracla to pominięcie tradycyjnego modelu danych, w którym generowane są dzienne i tygodniowe podsumowania. W innych systemach są one tworzone na podstawie skonsolidowanych danych z wielu hurtowni, a następnie załadowane do oddzielnego systemy w celu analizy. Proces ten jest bardzo kosztowny i czasochłonny. W systemie Oracla podsumowania są liczone na podstawie danych transakcyjnych, co usprawnia cały proces, zmniejsza opóźnienia i pozwala użytkownikom tworzyć bardziej aktualne raporty.

Podsumowanie

Firma Oracle jest największym na rynku dostawcą oprogramowania e-business. Oferuje jedne z najbardziej zaawansowanych i kompleksowych rozwiązań w tej dziedzinie. W ramach swoich produktów firma oferuje także pomoc techniczną oraz szeroki wachlarz szkoleń.

Celem naszej pracy było przedstawienie tylko najważniejszych cech oprogramowania Oracle dla e-biznesu. Bardziej szczegółowe dane można znaleźć na stronach internetowych tej firmy: http://www.oracle.com/applications.

 [1] http://www.oracle.com/pl/ip/deploy/database/oracle9i/index.html?gsoffers.html

[2] http://web.njit.edu/~jerry/MIS-648/MIS-648-Papers/Other%20Papers/Oracle%20OLAP.pdf